Kategórie

Obchodné podmienky

01. Všeobecné

Nasledujúce podmienky platia pre všetky súčasné aj budúce zmluvy (nákup) medzi spoločnosťou PREMA working s.r.o. ( ďalej len dodávateľ ) a zmluvnými partnermi v Európe. Dodávateľ sa zaväzuje v rámci kúpnej zmluvy na predaj a dodávky výrobkov a príslušenstva. Ďalšie zmluvné služby, musia byť výslovne písomne dohodnuté inak.

V prípade porušenie týchto obchodných podmienok môže byť kedykoľvek zmluva medzi dodávateľom a zmluvným partnerom vypovedaná jednostranne bez akéhokoľvek nároku na náhradu škody vyplývajúce z tejto zmluvy. Dodatočné podmienky  zmluvného partnera nebudú akceptované.

 

02. Zákazky a objednávky

Všetky ponuky a ceny produktov sú uvádzané bez balenia a dopravy. Toto ustanovenie sa vzťahuje na všetky informácie v našom cenníku s výhradou typografických chýb. V cene propagačných materiálov a inzerátov nie sú napr. pneu disky, ktoré samozrejme nie sú predmetom ponuky, slúžia len ako doplnok a ilustrácia k jednotlivým produktom.

Potvrdením objednávky je spotrebiteľ záväzný objednaný tovar kúpiť. Zmluva sa stáva právoplatnou zaslaním záväznej objednávky prostredníctvom e-mailu alebo dodaním tovaru a následným potvrdením prijatia záväznej objednávky zo strany predávajúceho. Zmluva je tým uzavretá a podlieha riadnemu a včasnému dodaniu objednávateľovi. Objednávateľ je povinný previesť peniaze na účet dodávateľa bez výzvy za objednaný tovar do vopred stanoveného termínu, ktorým je 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Zásadnou prioritou pre dodávateľa je odovzdávať objednaný tovar nepoškodený!

 

03. Dodanie

Objednávateľ je vopred informovaný a dĺžke dopravy na objednané miesto. Dodaciu lehotu tovaru si dodávateľ vyhradzuje na dva týždne vzhľadom k skutočnosti, že obstarávaný tovar je zo zahraničia. V prípade predĺženia tejto lehoty bude objednávateľ včas informovaný e-mailom alebo telefonicky. Objednávateľ berie na vedomie problémy zásobovania vplyvom vyššej moci,  zmenách v zákonoch a úradných predpisov, násilia, štrajku alebo pre pracovné spory, ktoré  nie sú v oblasti vplyvu dodávateľa. V týchto prípadoch sa predlžuje dodacia lehota o dobu na odstránenie týchto problémov. Aj v tomto prípade môže byť objednávky zrušená čiastočne alebo úplne. Náhrady na nároky škody zo strany kupujúceho za neskoré doručenie alebo nedodanie dodávky sú v každom prípade úplne vylúčené. V takýchto prípadoch sa dodávateľ snaží ponúknuť alternatívny výrobok alebo iné riešenia. Po prebratí tovaru berie kupujúci zodpovednosť a riziko za prípadné škody spôsobené prepravou na konečné miesto. Táto zodpovednosť sa prenáša na kupujúceho opustením dohodnutého miesta vykládky tovaru.

Meškanie prevzatia : preberanie tovaru kupujúcim je jedným zo základných zmluvných záväzkov. V prípade bezdôvodného neprevzatia dodaného tovaru, za ktorý je zodpovedný kupujúci si budeme účtovať 250,- eur za služby spojené s dopravou a poskytnutých služieb. Ďalšie nároky na náhradu škody kúpnej zmluvy sú vyhradené.

Vyzdvihnutie tovaru zo strany zákazníka je samozrejme možný priamo u dodávateľa. Keďže sa dodávateľovi zvýšia prevádzkové náklady ( personál, vysokozdvižný vozík... ) bude kupujúcemu účtovaný poplatok.

Dodávateľ je zodpovedný za škody spôsobené prepravou až ku konečnému miestu dodania tovaru. V prípade viditeľného poškodenia dodaného tovaru pri jeho preberaní je potrebné prepravcovi písomne potvrdiť poškodenie tovaru. V opačnom prípade dodávateľ nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru. Preto odporúčame tovar dôkladne prekontrolovať pri preberaní! Prepravca je povinný čakať tak dlho pokiaľ si zákazník tovar úplne neskontroluje!

Ak to nie je možné z hľadiska nedostatku času dopravcu, bude hneď po skontrolovaní dodatočne poslané písomné potvrdenie zo strany kupujúceho o prijatí nepoškodeného tovaru. Len na základe toho je možné urobiť reklamáciu na akýkoľvek porušený prípadne chýbajúci tovar a následne požiadať o prípadnú náhradu škody voči dodávateľovi. Pri podpísaní preberacieho protokolu prehlasujete, že tovar ste prebrali riadne, úplne a nepoškodený.

 

04.Balenie a doprava

Balenie a náklady na dopravu na dodávky v Európe nie sú zahrnuté do ceny produktov. Doprava a vykládka montážnych dielov nie je v našom rozsahu služieb, a preto môže byť vykonávaná na úkor zákazníka. To platí aj pri vybaľovaní predmetov potrebných pre inštaláciu.

 

05. Montáž a servis

Výrobky musia mať splnené podmienky pre dielňu. Ich montáž musí byť prevádzaná výhradne len s odborne spôsobilou osobou alebo inou spoločnosťou oprávnenou na montáž servisného náradia . Ak táto podmienka nie je splnená , zaniká tým záruka a s tým spojený záručný servis .Odborná montáž musí byť potvrdená v montážnom liste . Kópia montážneho listu sa zasiela na adresu dodávateľa najneskôr do 7 dní od ukončenia montáže. V prípade ak tieto podmienky neboli splnené , zaniká tým záručné plnenie dodávateľa.  Adresa dodanie montážneho listu : Prema working s.r.o. ,  Moravská 1871/15,  95201 Vráble

 

  06. Vrátenie tovaru

Priebeh vrátenia: upozornite nám prosím e-mailom o úmysle vrátiť tovar. Neposielajte nám prosím žiadny tovar bez nášho predchádzajúceho odsúhlasenia. Náklady spojené so zaslaním tovaru späť vždy znáša kupujúci. Prosím taktiež berte na vedomie, že pri stornovaní potvrdenej objednávky môže objednávateľ účtovať poplatok až do výšky 25%. Prevod finančných prostriedkov pre účtovné operácie môže trvať do 30 dní.

 

07. Platobné podmienky

Po potvrdení  objednávky dodávateľom je kupujúci povinný previesť 50% z ceny objednávaného tovaru na základe zálohovej faktúry. Samozrejme zálohová faktúra môže byť vyplatená v hotovosti v sídle spoločnosti. Doplatenie tovaru sa realizuje vždy hotovostným stykom pri preberaní tovaru.

 

08. Výhrada vlastníckeho práva

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa bez ohľadu kde sa tovar nachádza.

 

09. Informácie o povinnostiach

 

Kupujúci je povinný pri registrácii resp. objednávke, poskytnúť presné informácie. Pokiaľ  sú údaje  na objednávke iné ako  údaje o kupujúcom, kupujúci je povinný oznámiť zmenu ihneď na emailovú adresu – prema@prematools.eu, najmä zmenu adresy, e-mailu, telefónu, bankového účtu. Ihneď po uskutočnení objednávky pošleme kupujúcemu email s informáciami uvedenými pri registrácii. Kupujúci sa zaväzuje pri objednávke, informovať nás e-mailom, ak  24 hodín po objednávke neobdržal od nás žiadny email. Zákazník sa musí postarať o to, aby jeho emailová adresa bola dostupná.

 

 

10. Záruka a Zabezpečenie

PREMA working s.r.o. sa zaručuje za dodaný tovar podľa vždy platných zákonných predpisov. My Vám poskytujeme dvojročnú záruku od vystavenia faktúry. Ak nebudú dodržané naše všeobecné obchodné podmienky  okamžite zaniká nárok na záruku. My nie sme výrobcovia nami dodávaného tovaru. Pri nárokovaní si podľa zákonného ručenia na produkt, na požiadanie ihneď sprostredkujeme meno a adresu príslušného výrobcu. Alebo ak si niekto nárokuje na zákonnú záruku na produkt, na požiadanie ihneď sprostredkujeme meno a adresu príslušného výrobcu.
My nepreberáme žiadnu nezávisle zavinenú záruku za škody, ktoré vzniknú užívateľom alebo tretej osoby pri využívaní našej internetovej stránky ako takej.

 

11. Autorské práva

 Obsah webových stránok spoločnosti PREMA working s.r.o. sú publikované vo World Wide Webe pre online prístup, sú tam umiestnené autorské práva a licencia pre texty, grafiku, obrázky dizajn a zdrojových kódov, ak to nie je výslovne uvedené inak pre obch.a služ. PREMA working s.r.o.  Naše webové stránky obsahujú obrázky ktoré podliehajú autorským právam tretej osoby. Ak nie je uvedené inak , všetky ochranné známky na našich webových  stránkach sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

12. Ochrana osobných údajov

Zákazník ako fyzická osoba oznámi predavajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu bydliska ,PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade ,že je fyzickou osobou - podnikateľ alebo pravnickou osobou, oznámi predavajúcemu svoje obchodné meno,adresu sídla, adresu miesta podnikania vrátane PSČ,IČO,DIČ,IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

  Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č.122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predavajúci v manuálnej i elektronickej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu. Ak zákazík zmení svoje osobné údaje predavajúci to berie na vedomie. Predávajúci spracúvava osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch za účelom vystavenie dokladov.Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zákazík si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení na www.prematools.eu.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.prematools.eu  sa zaväzuje, že poskytnuté údaje bude používať len za účelom obchodného vzťahu. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté inej tretej strane


Moduly, platobné brány, preklady a služby pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop